อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15
August 2, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020)
August 4, 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)

1

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเกมเพื่อการเรียนรู้ (ThaiSim) มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex และ Facebook Live ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Immersive Computing Technology for 21st Century Teachers and Learners” และ Prof. Dr. Seongha Rhee จาก Hankuk University of Foreign Studies ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Cross linguistic Studies and Cultural Understanding: What Linguistics Can Do in Multicultural World” และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอบทความในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Webex