มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2563
August 2, 2020
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)
August 3, 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15