มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
October 29, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยราชสุดา
October 29, 2020

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-EDP#19)

DSC_3391

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 31 ท่าน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมฟังการนำเสนอสารนิพนธ์ จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. Transformational Leadership Development: an Analysis form Interviews with Mahidol Faculty Executives (การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง: บทวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล)
  2. Flexible Education & Credit Bank: Future learning and Trends for Mahidol University (การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต: ทิศทางและภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยมหิดล)
  3. Kanpai: Research and Innovation Company

โดยหลังจากการนำเสนอ รับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว จะมีการนำไปปรับปรุงและจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการบริหารให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องจาก การเรียนรู้เรื่องหลักบริหารมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านข้อมูลข่าวสารและสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีความรู้ ทักษะทางการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ และยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนงานต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีหลักสูตรการอบรมทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา คือ การบริหารตนเอง การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารจัดการ การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน และการบริหารจัดการสู่อนาคต รวมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัย Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Simon Fraser University ประเทศแคนาดา ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในอนาคต