มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill”
October 29, 2020
พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-EDP#19)
October 29, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

mahidol-01

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ก้องเขต เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐณ ห้องประชุมโคลีเซียม ชั้น 6 โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ กรุงเทพฯ

การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ผลลัพธ์และการต่อยอดที่เกิดประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ได้กล่าวถึง การขับเคลื่อนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในด้านการพัฒนาของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความชัดเจนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ปัจจัยระดับองค์กร (Organizational Factor) และปัจจัยระบบโครงสร้างภาพรวม (Structural Factor) รวมทั้งตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practices) ในด้านต่าง ๆ

จากนั้น เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม หัวข้อ เส้นทางการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย   โดยกล่าวถึงหลักการและลักษณะสำคัญของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระดับความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยในระบบราชการ สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวง สถาบันอุดมศึกษาของเหล่าทัพ หน่วยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส่วนราชการ ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมปัจจัยความสำเร็จ และลดทอนปัจจัยความล้มเหลว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของภาครัฐ และบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศ