กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะสัตวแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยศาสนศึกษา)
August 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมบริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด
August 14, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

lectureroom-02

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 10, 13 และ 14 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Lab) ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และโรงอาหารของส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (พื้นที่พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยศาสนศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)