สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจัดเสวนา “สนทนาออกแบบชีวิต” โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ผ่านระบบ Zoom)
August 13, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
August 14, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะสัตวแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยศาสนศึกษา)

CRS-4

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา โดยมีผู้บริหารของแต่ละส่วนงานให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนงานให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป