การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเทคนิคการแพทย์
August 11, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะสัตวแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยศาสนศึกษา)
August 14, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจัดเสวนา “สนทนาออกแบบชีวิต” โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ผ่านระบบ Zoom)

5

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและเปิดการ“สนทนาออกแบบชีวิต” โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ผ่านระบบ Zoom) โดยมีนายแพทย์ สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์วิลาภรณ์ เทพผสม หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการกลาง ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมสนทนาในครั้งนี้

จากนั้นเป็นการสนทนาออกแบบชีวิตโดยวิทยากรประจำบทเรียนได้แก่ บทเรียนเรื่อง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตวัยรุ่น โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บทเรียนการเล่น โดย ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์ ดร.นุชนาฎ รักษี, อาจารย์ ดร. ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล และผู้ช่วยอาจารย์ธนวัฒน์ ธรรมโชติ บทเรียนความรัก โดย อาจารย์ ดร.ธีรตา ขำนอง, อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง, และอาจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา บทเรียนการงาน/การเรียน โดย อาจารย์ ธาม เชื้อสถาปนศิริ บทเรียนสื่อโซเชียลมีเดีย โดย ผู้ช่วยอาจารย์พิศมัย นาทัน บทเรียนเพศศึกษา รู้ให้จริง ลดเสี่ยง ปลอดภัย โดย ผู้ช่วยอาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม บทเรียนอยู่ที่เรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.สุภาวดี พันธุมาศ บทเรียนความสำเร็จออกแบบได้ โดย ผู้ช่วยอาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ และผู้ช่วยอาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร จากนั้นเป็นการตอบปัญหาการออกแบบชีวิตโดย วิทยากรประจำบทเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อาจารย์ ดร.ธีรตา ขำนอง อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง อาจารย์ธนวัฒน์ ธรรมโชติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในหลากหลายประเด็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ชีวิตต่อไป

“โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้รับความร่วมมือจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ และคุณค่าของชีวิต พัฒนาการมนุษย์ บทบาทครอบครัว และสถานการณ์ปัญหาด้านเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสังคม และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการอบรมและการจัดกิจกรรม ออกแบบชีวิตออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำบทเรียนออนไลน์และการจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล