มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้แทนจาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
August 11, 2020
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจัดเสวนา “สนทนาออกแบบชีวิต” โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ผ่านระบบ Zoom)
August 13, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเทคนิคการแพทย์

001

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ พล.อ.ต. ดร.วินัย  จันทร์เปล่ง ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 ลงตรวจประเมินพื้นที่จริงคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและโอกาสพัฒนาไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก คณะเทคนิคการแพทย์)