การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเทคนิคการแพทย์
August 11, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะสัตวแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยศาสนศึกษา)
August 14, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจัดเสวนา “สนทนาออกแบบชีวิต” โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ผ่านระบบ Zoom)