ต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University

พิธีปิดการอบรม “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management”
May 25, 2018
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ครั้งที่ 2
May 28, 2018

ต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University

Macquarie4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้อง OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา