ม.มหิดล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (Mahidol University Leadership Program IX)
May 28, 2018
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน”
May 28, 2018

ลงนามความร่วมมือ BRIMEA ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

brimea3

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมงาน Grand Opening of the “Belt & Road” International Medical Education Alliance (BRIMEA) และ the Second International Forum on Higher Medical Education ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ China Medical University เมือง Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ ได้บรรยาย (Keynote Speech) ในหัวข้อ “Global Vision of Mahidol University on Medical Education” และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการก่อตั้ง Belt and Road International Medical Education Alliance (BRIMEA) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน 15 แห่ง และมหาวิทยาลัยอื่นๆจากทั่วโลกอีก 49 แห่ง ก่อตั้ง BRIMEA ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยวิชาการด้าน Medical Education ระหว่างกัน

Recent post