ลงนามความร่วมมือ BRIMEA ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 28, 2018
ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารส่วนงานและอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560
May 28, 2018

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน”

mueg11

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “วิศวะฯถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ให้มีทักษะการปั้นกระถางสร้างรายได้” ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองโยง โดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายโชติ สายยืนยงค์ ประธานกองทุนสวัสดิการฯ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติ จากนายเกษม ดวงสร้อยทอง โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  เป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากชุมชนตามจินตนาการนักปั้น พร้อมสาธิตกระบวนการปั้นจากสถานที่จริง เพื่อให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียน ครู และ ชุมชนที่เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นการปลูกฝังเด็กให้รักธรรมชาติ หล่อหลอมการเรียนรู้-ฝึกทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งสร้างความผูกพันสายใยแม่-ลูกต่อไป

Recent post