“คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน”
May 28, 2018
อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬาบุคลากร ก่อนการแข่งขัน“มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37
May 30, 2018

ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารส่วนงานและอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

congrate-02

มหาวิทยาลัยมหิดลขอยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ  ผู้มีคุณธรรม ประพฤติคุณความดี และมีผลงานที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมีผู้บริหารส่วนงานและอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1.  กลุ่มผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้บริหารชุดปัจจุบัน)

2. กลุ่มผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือ นานาชาติ หรือเทียบเท่าและได้รับการประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร  และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน)

3.กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งสำคัญระดับ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่าศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร  

4. กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย นายกสภาวิชาชีพ หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ หรือเทียบเท่าศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ผู้บริหารชุดปัจจุบัน)

Recent post