ต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University
May 25, 2018
ม.มหิดล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (Mahidol University Leadership Program IX)
May 28, 2018

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ครั้งที่ 2

tica1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “2nd Strengthening Health System : The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)” โดยมี ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าว สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมในครั้งนี้จากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) โดยมีผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสุขภาพ จำนวน 20 ท่าน จาก 20 ประเทศ เข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 28 พ.ค. -22 มิ.ย. 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post