คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ The 1st Seminar on Thai Varanus spp.
May 25, 2018
ต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University
May 25, 2018

พิธีปิดการอบรม “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management”

14

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานพิธีปิดการอบรมนานาชาติ “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดและหลักปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม รวมถึงระบบการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และยุโรป จำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Development Agency: TICA)

Recent post