ประชุมวิชาการนานาชาติ “6th World Congress of Racket Sport Science 2018”
May 25, 2018
พิธีปิดการอบรม “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management”
May 25, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ The 1st Seminar on Thai Varanus spp.

varanus2

25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการทันสถานการณ์เหี้ยในประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Seminar on Thai Varanus spp.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ เป็นประธานจัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้งานวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์การทำงาน การศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ในสาขาต่างๆเกี่ยวกับตัวเหี้ย เพื่อนำมาสรุปเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเพื่อวางแนวทางและเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้าให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันแท้จริง และเพื่อการจัดการสัตว์ป่าอนุรักษ์ที่ถูกต้องในอนาคต

หัวข้อการบรรยายแบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่

1. การบรรยาย เรื่อง “เหี้ย” สัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยง โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. การบรรยาย เรื่อง “ปัญหาเหี้ยระดับชาติและแนวทางการจัดการสัตว์ป่า” โดย รองศาสตราจารย์นริศ ภูมิภาคพันธ์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. การบรรยาย เรื่อง “กฎหมายเหี้ย : โอกาสทางเศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์” โดย ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

4. การบรรยาย เรื่อง “ตำนาน “เหี้ย” มิติทางวัฒนธรรมและความเชื่อ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แทรกด้วยการเสวนา เรื่อง “ทันสถานการณ์เหี้ยในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน” ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ และ ดร.นายสัตวแพทย์บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ร่วมเสวนาโดย คุณวินันท์ วิระนะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน กรมอุทยานฯ คุณรุจิระ มหาพรหม นักวิจัยสัตว์ป่าฝ่ายอนุรักษ์ สำนักอนุรักษ์ และวิจัย องค์การสวนสัตว์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป ด้วงแค ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คุณวิทวัส รัตนากร ประธานกลุ่ม New world monitor lizard from Thailand

5.การบรรยาย เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ “เหี้ย” ในด้านต่างๆ” : ด้านพันธุศาสตร์ – โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมวิจัย ด้านนิเวศน์วิทยาและการจัดการ – โดย คุณรุจิระ มหาพรหม นักวิจัยสัตว์ป่า องค์การสวนสัตว์ฯ และทีมวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ – โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิจัย และ

6. การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การกู้ภัยและช่วยชีวิตเหี้ยในธรรมชาติ”โดย นายสัตวแพทย์ทวีศักดิ์ อนันต์ศิริวัฒนา

Recent post