การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Leadership in Health Promotion)
May 7, 2018
University of Manchester Visit on 8 May 2018
May 8, 2018

อบรมนานาชาติ “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management”

global1

7 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการฝึกอบรมนานาชาติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management” ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-25 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 17 คน จากประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และยุโรป

Recent post