มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2018
May 7, 2018
อบรมนานาชาติ “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management”
May 7, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Leadership in Health Promotion)

aun01

7 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Leadership in Health Promotion) โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN – HPN เข้าร่วมจาก 20 มหาวิทยาลัย จาก 8 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Leadership in Health Promotion) เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนำด้านสร้างเสริมสุขภาพให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านองค์ความรู้ งานวิจัย ในเครือข่ายเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

Recent post