อธิการบดีบรรยายพิเศษในโครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
November 10, 2017
ม.มหิดล จัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560”
November 10, 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)มหาวิทยาลัยมหิดล – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

mou1

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งร่วมลงนามโดย นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนายวรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน คือ

1. ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน การบริการตรวจพิสูจน์ การบริการทางวิชาการและการบริการสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์

2. ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากร และทรัพยากรระหว่างกัน รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอก

3. ร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์

4. ร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาตร์ ไปช่วยในการตรวจพิสูจน์หลักฐานและสร้างความยุติธรรมในการวิฉิจฉัยคดี รวมทั้งเปิดการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ พัฒนาและสร้างบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีศักยภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสังคมไทยและในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

Recent post