เดือนกรกฎาคม 2562


ผลงานวิจัย

July 15, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ 1st Biennual International Conference in Health Sciences

July 15, 2019

ม.มหิดล ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในอย่างยั่งยืน

July 17, 2019

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักวิชาการ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง”การขับเคลื่อนสานเสวนาระหว่างศาสนาและเสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

July 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี