มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพไทย
September 27, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564
September 28, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรร่วมร้องเพลงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 8.00 น. เพื่อระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460