มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ประจำปี 2564
September 28, 2021
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก 2021”
September 28, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายเรื่อง “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ.2564-2570) และการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย” และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) บรรยายเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน” ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อหารือถึงความคืบหน้าของภาคีเครือข่ายระบบราง ทปอ. และการเตรียมข้อเสนอโครงการภายใต้ Fundamental Fund