มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564
September 28, 2021
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 3/2564
September 28, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก 2021”

วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก 2021” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีก 16 แห่ง โดยในปีนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “กลัวโควิด อย่าลืมพิษสุนัขบ้า ไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ โรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) อย่างครบถ้วนและทันสมัย ให้เกิดความตระหนักถึงอันตราย และให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและเฝ้าระวังโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า)

โดยในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 16 แห่ง ตลอดจนผู้แทนจาก FAO, OIE, WHO และ CDC เข้าร่วมพิธีผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom

จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อหัวข้อ Rabies vs COVID-19: Similarity & Differentiation” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ปกรัฐ หังสสูต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ส.พญ. เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค และ น.สพ.ดร.คเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย จาก FAO โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในช่วงบ่าย เป็นการเสวนางานวิจัยในหัวข้อ “โรคเรบีส์ในปัจจุบันของประเทศไทย” โดย น.สพ. ดร.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม จากกรมปศุสัตว์ อาจารย์ สพ.ญ. ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ การบรรยาย “สรุปเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบธงเจ้าภาพในการจัดงาน “วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก” ครั้งต่อไปให้แก่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสัตวแพทย์ศิวะ ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) ให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมได้ที่  https://bit.ly/3ie2aex