มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund
September 27, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ประจำปี 2564
September 28, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพไทย

วันที่ 27 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ที่ปรึกษากองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามารถให้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีนำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน และแนวทางการบูรณาการบริการสุขภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่ใช้ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นจุดเริ่มต้น เชื่อมโยงผสมผสานบริการสุขภาพทุกระดับ สำหรับทุกช่วงวัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพไทยให้เป็นแบบอย่างในการคุ้มครองทางสังคมด้านสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนแก่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และนานาประเทศทั่วโลก โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน