อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “Creativity & Innovation : Where Good Idea come From?” ในการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
April 2, 2021
นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล รับรางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี Thailand Master 3 Youth สาขา “กีฬาและนันทนาการ”
April 4, 2021

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่

ss-07

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท มวยไทย ไอ.กล้า จำกัด และสภามวยไทยโลก ณ The Physique ชั้น 3 อาคาร IT square หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ss-05

โครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นผู้นำการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย (มวยไทยฟิตเนส) โดยร่วมกับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดการบรรรยายและปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำในออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล อาจารย์แสวง ทวีคูณ ผู้ชี่ยวชาญด้านมวยไทย อาจารย์วิษณุ  แรงดี ผู้ฝึกสอนนักกีฬาของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และ นายมานิตย์ บุบผาสุ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกท่าทางการออกกำลังกาย ให้แก่ ผู้ฝึกสอน ผู้นำการออกกำลังกาย นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา