คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
April 2, 2021
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่
April 3, 2021

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “Creativity & Innovation : Where Good Idea come From?” ในการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

118362

วันที่ 2 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “Creativity & Innovation : Where Good Idea come From?” ในงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 เรื่อง “Knowledge Management (KM) New Normal” ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

118367

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า การสื่อสารในอดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราต้องกรองข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้อง ชัดเจน เเละควรพิจารณาว่าจะบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างไร คนรุ่นใหม่จะอยู่รอดได้นั้นต้องเป็นคนช่างสงสัย ที่สำคัญต้อง มีความเเตกต่าง เเละต้องดีที่สุด มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และแปรกระบวนการความคิดไปสู่นวัตกรรม นอกจากนี้ ต้องแนะแนวทางในการทำวิจัยทางการแพทย์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับสากล

การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Knowledge Management (KM) New Normal” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 เพื่อทบทวนการจัดการความรู้ (KM)ขององค์กร ทั้งในวิชาชีพและนอกวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรให้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล กลุ่มสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน