การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (Preparation for AUN-QA Assessment 2021)
January 7, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปเพื่อนำเสนอ PMAC Mahidol Field Trip Panel Discussion
January 12, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Gansu University of Chinese Medicine, China

04A94A15-CD2C-4516-A898-BA513C64F379

วันที่ 7 มกราคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Gansu University of Chinese Medicine, China ผ่าน Virtual MOU signing โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Zheng Guisen, Vice-Rector, Gansu University of Chinese Medicine, CHINA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ในโอกาสนี้ ทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก (ฝ่ายบริหาร) กระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และคณะผู้แทน จากทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการร่วมกันศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน ของ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือการจัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษา คณาจารย์ การทำวิจัยร่วมกัน การจัดประชุมและการสัมมนา การแลกเปลี่ยนข้อมูล และะสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี