คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30 “การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด (Smart Health Care on Digital World)”
January 7, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Gansu University of Chinese Medicine, China
January 7, 2021

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (Preparation for AUN-QA Assessment 2021)

Screenshot_1

วันที่ 7 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (Preparation for AUN-QA Assessment 2021) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ทีมวิทยากรนำโดย รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก เป็นวิทยากรกระบวนการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ และ อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส เข้าร่วมการประชุมด้วย

จากนั้น รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก บรรยายหัวข้อ “กระบวนการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ในรูปแบบ Remote Assessment และ การปรับ SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria version 3.0” จากนั้น รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก และทีมวิทยากร ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายงานการเมินประตนเองของแต่ละหลักสูตร โดยมีผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตรจากหลักสูตรที่มีกำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียนปี 2564 จำนวน 8 หลักสูตร เข้าร่วมการประชุมในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2564