มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา
January 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต

flex05

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมหารือและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร และคณาจารย์ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 22 ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา คณะเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางศิลป์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 29 มกราคม 2564 ในรูปแบบ On-site และ Online

การประชุมหารือครั้งนี้ เป็นโครงการ Flagship ที่ 2 หัวข้อ การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System) ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล