สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 1/2564
January 6, 2021
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (Preparation for AUN-QA Assessment 2021)
January 7, 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30 “การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด (Smart Health Care on Digital World)”

ns9

วันที่ 7 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิด การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30 “การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด (Smart Health Care on Digital World)” พร้อมให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ระบบและการบริการสุขภาพ บนโลกดิจิทัล” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องแนวโน้มและความท้าทายของสุขภาพโลกในยุคดิจิทัล ตลอดจนแนวทางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ 700 คน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า กลุ่มพยาบาลนับเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หากพยาบาลมีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเฉพาะด้าน และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยแล้ว จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับระบบการบริการของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทางระบบสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังเช่น การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาดนั้น จะช่วยป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดกับประเทศชาติ ประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมได้