มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ
January 6, 2021
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30 “การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด (Smart Health Care on Digital World)”
January 7, 2021

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 1/2564

meet06

วันที่ 6 มกราคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20  ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization แผนและผลการดำเนินงานตาม Flagship Projects ปีงบประมาณ 2563 และโครงการ Flagship Projects ปี 2564 (10 Flagships) ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยบรรยายผ่านระบบ Cisco Webex Meetings