สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 1/2564
January 6, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ

meet4

วันที่ 6 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการโครงการนำร่องพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย : ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace) และหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting