สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 1/2564
January 6, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาใน การขับเคลื่อนประเทศ