มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ปี 2564
January 28, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา
January 29, 2021

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเเนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

293958

วันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศเเละวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนงานที่มีการให้บริการทางการเเพทย์) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx Events

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารเเละผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่กระจายอยู่ในกระบวนการ ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ ตามพันธกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปต่อยอดเพื่อออกเเบบระบบ เเละกลไกในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับส่วนงานที่ให้บริการทางการเเพทย์ ได้อย่างเหมาะสม