มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ปี 2564
January 28, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา
January 29, 2021

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเเนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย