กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเเนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
January 29, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต
January 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา

avability14

วันที่ 29 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายชาลี ทองดอนเอ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมได้มีการประชุมหารือ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้มีการพิจารณาการเปิดเรียนอย่างรอบด้าน มีการกำหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แก่

  1. มาตรการคัดกรองเบื้องต้น โดยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ติดสัญลักษณ์ก่อนเข้าอาคาร มีการลงทะเบียนในการเข้าใช้อาคารสถานที่ รถราง และรถของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้จัดทำ MU Scan on We Mahidol Application สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเป็นระบบตรวจสอบจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละสถานที่ของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลภายนอก จัดให้สแกนข้อมูลผ่าน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”
  2. มาตรการด้านสังคม กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างทางสังคม เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร สำหรับ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และห้องสมุด จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง มีอุปกรณ์กั้นระหว่างบุคคล พร้อมกำหนดระเบียบการเข้าใช้งาน
  3. มาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดให้มีจุดล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เตรียมสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ถ่ายเท และทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วมทุก 2 ชั่วโมง
  4. มาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ มีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนผ่านผู้บริหารส่วนงาน และปิดให้บริการอาคารเป็นเวลา 3 วันและทำความสะอาดผิวสัมผัส จากนั้น คัดแยกกลุ่มเสี่ยงและจัดส่งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสไปยัง รพ.ในสังกัด มหาวิทยาลัย รวมถึง สื่อสารประชาสัมพันธ์ และรายงานต่อสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 3 ชั่วโมง

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กำหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน/ เรียนออนไลน์ จนกว่าสถานการณ์ในจังหวัดนั้นๆ จะคลี่คลาย

ในภาคบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของส่วนงานภายในเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนงานดำเนินการตามประกาศและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)