สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 1/2564
January 6, 2021
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (Preparation for AUN-QA Assessment 2021)
January 7, 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30 “การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด (Smart Health Care on Digital World)”