คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Gansu University of Chinese Medicine, China
January 7, 2021
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการเฉพาะกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดนครปฐม
January 12, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปเพื่อนำเสนอ PMAC Mahidol Field Trip Panel Discussion

si8

วันที่ 11 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บันทึกเทปเพื่อนำเสนอกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาดูงาน (Field Trip) เพื่อการเผยแพร่ ในส่วนของพื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยมหิดล) ภายใต้หัวข้อ Mahidol Wisdom & Innovation Against COVID-19 ณ สตูดิโอ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ V mix Call สำหรับนำเสนอในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference 2021: PMAC2021) ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World

ทั้งนี้ เทปการสัมภาษณ์จะมีการเผยแพร่และถ่ายทอดให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 19.00 – 20.30 น. (ประเทศไทย) ผ่านทางเว็บไซด์ https://pmac2021.com