มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปเพื่อนำเสนอ PMAC Mahidol Field Trip Panel Discussion
January 12, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
January 14, 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการเฉพาะกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดนครปฐม

S__6201421

วันที่ 12 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในขณะนี้ โดยได้เข้าประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการเฉพาะกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ต่อ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยเน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค. จังหวัดนครปฐม จะนำมติจากที่ประชุมเสนอต่อ ศบค. ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาเป็นลำดับถัดไป