คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการเฉพาะกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดนครปฐม
January 12, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการวิจัยทางชีวการแพทย์
January 14, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

2021.1.14_210114_0

วันที่ 14 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายชาลี ทองดอนเอ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลพุทธมณฑล นำห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง โดยวิธีการ Swab เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) แก่พ่อค้า แม่ค้า และแรงงานต่างถิ่น จำนวน 314 คน ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2 ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้รายงานสถาการณ์การระบาดระลอกใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 พบว่า อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งคณะได้ดำเนินการร่วมกับ หน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อที่ห้องปฏิบัติการของคณะ กรณีที่ค้นพบผู้ป่วย จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกจากชุมชนโดยเร็ว และสอบสวนค้นหาเพิ่มเติมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง กระจายวงกว้างมากขึ้น เพื่อดำเนินการยุติการระบาด หากพบเร็ว รักษาเร็ว จะสามารถตัดตอนการระบาดได้

โดยในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งที่ อำเภอกำแพงแสน และ วันที่ 18 มกราคม 2564 ลงพื้นที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม