คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดนครปฐม
January 12, 2021
Swinburne University of Technology – Mahidol University Research Workshop on Data Science for Biomedical Research and Applications
January 14, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม