คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
January 14, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้าน Brain-computer Interface (AI Algorithms)
January 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการวิจัยทางชีวการแพทย์

A59B14C0-9DE0-49B4-9348-F1C01A01F118

วันที่ 14 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมประชุมปฏิบัติการพร้อมหารือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ Prof. Alan Kin Tak LAU, Pro Vice-Chancellor (International Research Development) และ Prof. Kai Qin, Director of Swinburne Intelligent Data Analytics Lab, Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยในปัจจุบัน และแนวโน้มการทำวิจัยในอนาคต จากนั้น ร่วมหารือโอกาสความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกร่วม, Cotutelle และการตั้งศูนย์วิจัยร่วมกัน