มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการวิจัยทางชีวการแพทย์
January 14, 2021
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
January 18, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้าน Brain-computer Interface (AI Algorithms)

1EBD76EA-7D97-4DA5-AE3F-40CD95EBF9D5

วันที่ 15 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมประชุมปฏิบัติการพร้อมหารือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้าน Brain-computer Interface (AI Aalgorithms) โดยมี Prof. Dr.Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ Prof. Alan Kin Tak LAU, Pro Vice-Chancellor (International Research Development) และ Dr. Rifai Chai, Senior Lecture, Department of Telecommunications, Electrical, Robotics and Biomedical Engineering, Faculty of Science, Engineering & Technology, Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและร่วมหารือความร่วมมือในการร่วมวิจัยในหัวข้อที่มีความสนใจเดียวกัน เช่น การเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์กับอุตสาหกรรม 4.0 การวิเคราะห์ข้อมูลชีวการแพทย์ และ โควิด-19 เป็นต้น