สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
February 19, 2021
กรมสุขภาพจิต,มหิดล,mahidol,dmh,กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ กรมสุขภาพจิต ร่วมเผยแพร่วิธีการสื่อสารในกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับมือ COVID-19
February 22, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดพิธีลงนาม MOU ออนไลน์ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมชั้นนำ 30 แห่ง

002

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ Virtual MOU Signing Ceremony: MEET Program 2021 ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นนำ จำนวน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program ผ่าน Zoom Meeting  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ บรรยายหัวข้อ “About the MEET Program” และ ดร.ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา บรรยายหัวข้อ “What’s New at MUIC” และช่วง “Let’s MEET Our Students” โดยนักศึกษาปัจจุบันที่เคยสมัครเรียนผ่านโควต้า MEET program มาถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น เป็นพิธีลงนาม MOU ออนไลน์ โดยผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมงานกว่า 30 ท่าน

โครงการ MUIC Excellence Entrance Track Program หรือ MEET Program มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนระบบนานาชาติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยนานาชาติและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นเลิศในระดับสากล พร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติต่อไป