สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ รับมอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
February 19, 2021
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดพิธีลงนาม MOU ออนไลน์ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมชั้นนำ 30 แห่ง
February 19, 2021

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

cra-3

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ นายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำบัตรอวยพรพระราชทาน เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 มอบให้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา