มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
February 19, 2021
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
February 19, 2021

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ รับมอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

alumni-1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ให้แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีด้วย

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารสิริวัฒนภักดี) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา