วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดพิธีลงนาม MOU ออนไลน์ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมชั้นนำ 30 แห่ง
February 19, 2021
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box)
February 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ กรมสุขภาพจิต ร่วมเผยแพร่วิธีการสื่อสารในกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับมือ COVID-19

กรมสุขภาพจิต,มหิดล,mahidol,dmh,กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต,มหิดล,mahidol,dmh,กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต,มหิดล,mahidol,dmh,กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการแก้ปัญหาสังคมอันเกิดจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การลงนาม (MOU) นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในสังคมไทย อันเนื่องมาจากสถานการณ์ ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกลับมาระบาดและขยายเป็นวงกว้างอีกครั้งในประเทศไทย ซึ่งนอกจากประชาชนชาวไทยแล้วยังมีกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น ๆ ต่างประสบปัญหาภาวะโรคระบาดด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน และมีผลงานวิจัยทางพหุภาษาและพหุวัฒนธรรมในการบริการวิชาการสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน  จึงมีความพร้อมในการตอบสนองนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมตลอดจนการบริการวิชาการอื่นๆ กับกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนำไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสังคมไทยและอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป