ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 94th Foundation Anniversary of the College of Public Health, 55th Anniversary as SEAMEO Centre, 28th Anniversary as SEAMEO TROPMED Regional Centre
February 17, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 16
February 18, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร MU-HTA เรื่อง เศรษฐศาสตร์การใช้วัคซีน

04-1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MU-HTA) ร่วมกับ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH), John Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง เศรษฐศาสตร์ของการใช้วัคซีน (Teaching Vaccine Economics Everywhere: TVEE) รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์จาก Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH) ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ของการใช้วัคซีน โดยการสร้างเสริมศักยภาพในการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เข้ากับการบริหารจัดการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 และมีข้อตกลงให้มีศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาประจำอยู่ในแต่ละภูมิภาค โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการ