คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร MU-HTA เรื่อง เศรษฐศาสตร์การใช้วัคซีน
February 18, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล และ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือด้านงานวิจัย
February 18, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 16

001

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 16 (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) พร้อมบรรยายในหัวข้อ “EdPEx Criteria Overview” โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช  แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมเป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการ Workshop กิจกรรม ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ที่ผ่านการอบรมเกณฑ์ EdPEx จากระบบ Mahidol University Digital KM Masterclass มาแล้ว