ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 94th Foundation Anniversary of the College of Public Health, 55th Anniversary as SEAMEO Centre, 28th Anniversary as SEAMEO TROPMED Regional Centre
February 17, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 16
February 18, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร MU-HTA เรื่อง เศรษฐศาสตร์การใช้วัคซีน